Cập nhật ngày: 11/08/2015

              BỘ NÔNG NGHIỆP                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG
                                                                                                         Hà Nội, ngày 7  tháng 8  năm 2015 
            
 
THÔNG BÁO
Kết luận họp giao ban tháng 7 năm 2015
 
Ngày 05/8/2015 Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã tổ chức họp giao ban tháng 7 năm 2015. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc trong khối Văn phòng Viện. Sau khi nghe các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7, Viện trưởng kết luận một số ý kiến như sau:
1. Đánh giá chung
Trong 7 tháng đầu năm 2015 các phòng chức năng và các đơn vị đã triển khai được một số nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ được giao còn chậm so với kế hoạch đề ra. 
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và các phòng ban bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, có thời hạn xử lý nhiệm vụ còn tồn đọng của tháng 7 để chỉ đạo thực hiện. 
2. Nhiệm vụ cụ thể:
a) Nhiệm vụ Điều tra rừng 18 tỉnh thuộc dự án “ Tổng Điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2015”.
- Phòng Khoa học CN&MT trình Lãnh đạo Viện các báo cáo chính và các sản phẩm kèm theo về công tác kiểm tra ngoại nghiệp; hoàn thiện báo cáo chung để gửi Tư vấn giám sát theo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 10/8/2015);
- Phòng Kế hoạch Tài chính (chủ trì) phối hợp với Phòng Khoa học CN &MT trình lãnh đạo Viện phê duyệt kế hoạch, thời gian và tiến độ thực hiện công tác kiểm tra nội nghiệp (hoàn thành trước ngày 15/8/2015);
- Phòng Kế hoạch tài chính: Làm việc với Ban quản lý Dự án và đơn vị Tư vấn giám sát sớm có kế hoạch kiểm tra giám sát chung để Viện và các đơn vị chủ động kế hoạch;
b) Ô định vị nghiên cứu sinh thái
- Phòng Kế hoạch tài chính trình Lãnh đạo Viện giao kế hoạch, nhiệm vụ (đợt 1) cho các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành rà soát các Ô định vị tại địa bàn thực hiện (hoàn thành trước ngày 10/8/2015);
- Đối với các đơn vị còn lại chưa giao kế hoạch, nhiệm vụ. Yêu cầu Phòng Phòng Khoa học CN&MT kiểm tra và khẳng định lại tọa độ các Ô định vị còn lại chưa giao nhiệm vụ cho các đơn vị, báo cáo lãnh đạo Viện trước ngày 15/8/2015.
c) Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Phòng Kế hoạch tài chính khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh tổng mức dự án “Cải tạo, nâng cấp cơ sở làm việc của Viện ĐTQHR” báo cáo Lãnh đạo Viện 
b) Về vốn sự nghiệp
Phòng Kế hoạch tài chính bám sát và chủ động các phương án thực hiện kế hoạch vốn năm 2016 đối với Bộ và các cơ quan quản lý cấp trên.
c) Các công trình dịch vụ và các đề tài NCKH
Phòng Kế hoạch tài chính gửi công văn yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, các đề tài đã và đang thực hiện trong năm 2015.
d) Về quy hoạch cây Mắc ca
Phòng Khoa học CN&MT: Hoàn thành xây dựng báo cáo chiến lược đảm bảo chất lượng, đề cương và dự toán (hoàn thành trong tháng 8 năm 2015)
g) Các nhiệm vụ khác
- Phòng Kế hoạch tài chính (chủ trì) phối hợp với Văn phòng báo cáo kết quả xử lý tài sản của dự án NFA (báo cáo trước ngày 20/8/2015);
- Phòng Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Viện và đưa ra phương án tối ưu để trình thủ tục bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Bảo tàng; Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc và chủ động liên hệ với các đơn vị yêu cầu bổ sung các chứng chỉ còn thiếu vào trong hồ sơ (hoàn thiện trước ngày 20/8/2015);
- Phòng Đào tạo và HTQT phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ để phát triển nguồn nhân lực và phải có kế hoạch, phương án, nội dung cụ thể (hoàn thành trong tháng 8 năm 2015);
- Về trang web mới của Viện, Văn phòng cần sớm đưa trang web mới và vận hành sử dụng trước ngày 10/8/2015.
Viện Điều tra, Quy hoạch rừng thông báo và yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận: 
- LĐ Viện (để chỉ đạo);                                                                                                                         TL.VIỆN TRƯỞNG
- Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc (để thực hiện);                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu VT, VP.
 
                                                                                                                               (Đã ký)
 
 
                                                                                                                         Lê Đình Cường

 


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

VIỆN ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG

Địa chỉ: Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 84.04.8613858   -   Fax: 84.04.8612881

Email: fipivn.vp@gmail.com   -   Website: http://www.fipi.vn

Thiết kế và xây dựng bởi Artificial Intelligence Co.,Ltd

Ghi rõ nguồn "http://www.fipi.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.